ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាណាព្យាបាលប្រចាំឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី ២២ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០២០ សាលាទី១ អន្តរជាតិ កម្ពុជា អាមេរិកាំង (FICAS)បានរៀបចំកម្មវិធី ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាណាព្យាបាលប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ - ២០២០ ។