ក្នុងឱកាសឆមាសថ្មីនេះ FICAS នឹងផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតំលៃដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការចុះឈ្មោះណាមួយឥឡូវនេះ