កម្មវិធី Halloween ឆ្នាំ 2018 នៅសាលា FICAS

សាលាទី១ អន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាមេរិកាំង(FICAS) គឺជាសាលាស្តង់ដាអាមេរិកាំងដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ។