កម្មវិធីពិសេស សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ២០១៨ - ២០១៩

សាលាទី១ អន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាមេរិកាំង(FICAS) គឺជាសាលាស្តង់ដាអាមេរិកាំងដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ។ 

 

*ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវ

- ការចុះថ្លៃសិក្សា ២០%

- សៀវភៅសិក្សា ១ ឈុត

- សំលៀកបំពាក់ ១ ឈុត  

សូមរូសរាន់ឡើងមកចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាលាទី១ អន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាមេរិកាំង!

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 061 66 28 28 / 078 32 32 01 / 086 33 87 33

E-mail: info@ficas.edu.kh | Facebook: FICAS | website: ficas.edu.kh