បវេស្សនកាលថ្មីឆ្នាំ ២០១៨ - ២០១៩

ក្នុងឱកាសបើកបវេស្សនកាលឆ្នាំ ២០១៨ - ២០១៩ នេះ សាលាទី ១ អន្តរជាតិ កម្ពុជា អាមេរិកាំង  មានកិត្តិយសជម្រាបដល់មាតាបិតាសិស្សទាំងអស់អោយបានជ្រាបថាសាលា នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសចាប់ពី២០% ទៅ៥០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបុត្រធីតា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។ សូមប្រញាប់ទាក់ទងមកក្នុងពេលឥឡូវនេះ!