កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា (កន្លះថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា IAC Half Day (Kindergarten) គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាអង់គ្លេសកម្រិត K1 & K2 ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ អភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា និងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន ស្របតាមស្ដង់ដាអន្តរជាតិ និង សម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់ក្មួយៗនៅកម្រិតបឋមសិក្សាដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា (កន្លះថ្ងៃ)៖១,៨៤០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា

Read  

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីអង់គ្លេស៖ ភាសាអង់គ្លស ស្ដាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស អាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេស សកម្មភាពល្បែងលក្ខណៈកាយសម្បទា តន្ត្រីនិងសិល្បៈ គណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស អប់រំសុខភាពជាភាសាអង់គ្លេស

Read