កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា (ពេញមួយថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា IAC Full Day (Kindergarten) គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំកម្រិតមត្តេយ្យដែលពេញលេញ ដោយរួមបញ្ចូល កម្មវិធីអង់គ្លេសកម្រិត K1 & K2 និង កម្មវិធីខ្មែរកម្រិតមត្តេយ្យ ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ អភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា ស្របតាមសង្គមជាតិ និង សម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់ក្មួយៗនៅកម្រិតបឋមសិក្សា។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា K1-K2 (ពេញមួយថ្ងៃ): ១,៨៤០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា

Read  

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីអង់គ្លេស៖ ភាសាអង់គ្លស ស្ដាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស អាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេស សកម្មភាពល្បែងលក្ខណៈកាយសម្បទា តន្ត្រីនិងសិល្បៈ គណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស អប់រំសុខភាពជាភាសាអង់គ្លេស

Read