កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតអប់រំកុមារតូច (កន្លះថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា IAC Full Day កម្រិតអប់រំកុមារតូច គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំកុមារតូច កម្រិត Nursery1&2 និង Pre-school ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ អភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា និងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន ស្របតាមស្ដង់ដាអន្តរជាតិ និង សម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់ក្មួយៗនៅកម្រិតមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់និងបឋមសិក្សាដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតអប់រំកុមារតូច (កន្លះថ្ងៃ): ៦៩០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា

Read  

មុខវិជ្ជា

កម្មវិធីអង់គ្លេស៖ ភាសាអង់គ្លស សូរស័ព្ទភាសាអង់គ្លេស ស្ដាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស អាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេស សកម្មភាពល្បែងលក្ខណៈកាយសម្បទា គណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស វិទ្យាសាស្រ្តជាភាសាអង់គ្លេស អប់រំសុខភាពជាភាសាអង់គ្លេស

Read