កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតអប់រំកុមារតូច (ពេញមួយថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា IAC Full Day កម្រិតអប់រំកុមារតូច គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំកុមារតូចដែលពេញលេញ ដោយរួមបញ្ចូល កម្មវិធីអង់គ្លេសកម្រិត Nursery1&2 និង Pre-school និង កម្មវិធីខ្មែរកម្រិតមត្តេយ្យ ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ អភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា ស្របតាមសង្គមជាតិ និង សម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់ក្មួយៗនៅកម្រិតមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់និងបឋមសិក្សា។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ កម្រិតអប់រំកុមារតូច (ពេញមួយថ្ងៃ): ១,៨៤០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា

Read  

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីអង់គ្លេស៖ ភាសាអង់គ្លស សូរស័ព្ទភាសាអង់គ្លេស ស្ដាប់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស អាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេស សកម្មភាពល្បែងលក្ខណៈកាយសម្បទា គណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស វិទ្យាសាស្រ្តជាភាសាអង់គ្លេស អប់រំសុខភាពជាភាសាអង់គ្លេស

Read