ថ្នាក់ទូទៅភាសាអង់គ្លេស

សាលាទី១អន្តរជាតិកម្ពុជា - អាមេរិកាំងផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឃជំនាញ​ ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមយកអាហារូបករណ៏ទៅបរទេស។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សានុសិស្សនិងមានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួួយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមបរិបទវិជ្ជាជីវៈ និង បរិបទនៃការសិក្សា។

ម៉ោងសិក្សា

ថ្នាក់ទូទៅភាសាអង់គ្លេស (GEP): ៦៥ ម៉ោង ក្នុង១ កម្រិត

Read