កម្មវិធីសិក្សា FICAS កម្រិតបឋមសិក្សា (កន្លះថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា FICAS គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរ ដែលស្របតាមគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់ជាតិ ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ ទទួលបានចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា និងចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ការបន្តការសិក្សានិងការងាររបស់ក្មួយៗនៅថ្ងៃអនាគតស្របនឹងទីផ្សារពលកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិ។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា FICAS កម្រិតបឋមសិក្សា (កន្លះថ្ងៃ): ១,១៥០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា ធៀបនឹងម៉ោងសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិ ១,០៥០ ម៉ោង

Read  

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាខ្មែរ៖ គណិតវិទ្យា ភាសាខ្មែរ វិទ្យាសាស្រ្ត សិក្សាសង្គម អប់រំកាយ អប់រំសុខភាព អប់រំសិល្ប បំណិនជីវិត កុំព្យូទ័រ ភាសាអង់គ្លេស

Read