កម្មវិធីសិក្សា FICAS កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា (កន្លះថ្ងៃ)

កម្មវិធីសិក្សា FICAS គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំមត្តេយ្យសិក្សាខ្មែរ ដែលអាចជួយអោយក្មួយៗ ទទួលបានចំណេះដឹង ជំនាញ និង ចរិយា សម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់ក្មួយៗនៅកម្រិតបឋមសិក្សា និង ជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមនិងគ្រួសារ។

ម៉ោងសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា FICAS កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា៖ ១,១៥០ ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សា ធៀបនឹងម៉ោងសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិ ១,០៥០ ម៉ោង

Read  

មុខវិជ្ជា៖

បុរេគណិត ភាសាខ្មែរ វិទ្យាសាស្រ្ត សិក្សាសង្គម ចិត្តចលភាព...

Read